Privātuma politika

Latvijasloterijas.com nodrošina personas datu aizsardzību, konfidencialitāti un neizpaušanu trešajām personām. Personas dati aptver jebkuru informāciju par datu subjektu, kas var to identificēt, vai pēc kuras var pamatoti noteikt datu subjekta identitāti.

Kāda veida personas dati tiek ievākti un uzglabāti?

Latvijasloterijas.com ievāc tikai tos personas datus, kas ir nepieciešami vienai vai vairākām funkcijām vai darbībām. No datu subjekta ievāktie personas dati ietver sekojošo: vārdu, uzvārdu, dzimumu, adresi, dzimšanas datumu, kontaktinformāciju, maksājumu kontu un karšu informāciju, informāciju par likmju darījumiem un spēļu konta maksājumiem, kā arī citu informāciju, ko datu subjekts vēlas sniegt vai kas tam ir jāiesniedz, pamatojoties uz normatīviem vai likumā noteiktām prasībām.

Kā tiek ievākti personas dati?

Personas dati tiek ievākti, datu subjektam reģistrējoties klientu sistēmā. Datu subjektam tiek lūgts norādīt savus personas datus, lai reģistrētos, kā arī atvērtu un uzturētu savu spēļu kontu.

Kā personas dati tiks izmantoti?

Latvijasloterijas.com apstrādā datu subjekta personas datus, lai administrētu spēļu kontu pakalpojumu nodrošināšanas vajadzībām, kontrolētu tīmekļa vietnes lietošanas līmeņus, izpildītu regulējošās un citas normatīvos aktos noteiktās prasības, kā arī uzturētu sniegto pakalpojumu kvalitāti un drošību. Latvijasloterijas.com arī glabā šādu informāciju un var to analizēt, ja tiek pieprasīts kāda notikuša vai iespējama noziedzīgā nodarījuma izmeklēšanā.

Latvijasloterijas.com patur tiesības vismaz neregulāri datu subjektu informēt par sniegtajiem pakalpojumiem un uzņēmuma produktiem, kas varētu datu subjektu interesēt, ja datu subjekts ir piekritis šādu mārketinga materiālu saņemšanai, atzīmējot šo opciju. Saskaņā ar datu subjekta piekrišanu, Latvijasloterijas.com patur tiesības datu subjekta personas datus izmantot , arī lai veiktu profilēšanu un piemērotu automātisko lēmumu pieņemšanu. Datu subjekts patur tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu un atteikties no šiem pakalpojumiem. Datu subjekta personas dati netiks nodoti trešajām pusēm bez datu subjekta piekrišanas.

Latvijasloterijas.com patur tiesības lūgt datu subjektam iesniegt rakstisku pieprasījumu, lai saņemtu Latvijasloterijas.com rīcībā esošo informāciju par datu subjektu. Latvijasloterijas.com patur tiesības izmantot datu subjekta iesniegtos personas datus, lai veiktu attiecīgas krāpšanas novēršanas pārbaudes. Iesniegtie personas dati var tikt izpausti krāpšanas novēršanas iestādei, kas var pieprasīt saglabāt šādu informāciju par datu subjektu, iestādes leģitīmo uzdevumu veikšanai.

Kam un kā var tikt izpausti personas dati?

Latvijasloterijas.com politika aizliedz datu subjekta personas datus izpaust trešajām personām. Izņēmuma gadijumi:

Latvijasloterijas.com patur tiesības izpaust datu subjekta personas datus uzraudzības iestādēm saistībā ar tiešsaistes spēļu godīguma politikas pārbaudi un/vai noziedzīgu nodarījumu novēršanu un konstatēšanu, un personām, ar kurām Latvijasloterijas.com noslēdz vienošanos par šādu datu apmaiņu attiecīgo mērķu sasniegšanai, un, ja Latvijasloterijas.com uzskata, ka pastāv pamatots iemesls uzskatīt, ka datu subjekts, iespējams, iesaistīts šādu noteikumu vai normatīvo aktu pārkāpšanā, vai datu subjekta rīcībā ir informācija par šādu noteikumu vai normatīvo aktu pārkāpumu, vai kā citādi rada apdraudējumu tiešsaistes spēļu procesa godīgumam. Šīs iestādes var izmantot datu subjekta personas datus, lai izmeklētu šādus pārkāpumus un reaģētu uz tiem saskaņā ar piemērojamo normatīvo aktu prasībām;

Noteiktos gadījumos datu subjekta personas dati var tikt padarīti pieejami specifisku pakalpojumu sniedzējiem, kurus Latvijasloterijas.com ir nolīgusi, kuriem noteikti pienākumi attiecībā uz datu neizpaušanu un kuri ir integrēti sistēmā lai, nodrošinātu atbalstu mārketinga, spēļu, klientu apkalpošanas un serveru hostinga pakalpojumu sniegšanā. Visiem šiem partneriem ir sava privātuma politika, kas ir publiski pieejama.

Sīkdatnes (cookies)

Piekļūstot Latvijasloterijas.com tīmekļa vietnei, datu subjekts piekrīt sīkdatņu izmantošanai saskaņā ar šo politiku. Sīkdatnes ir nelielas datnes (faili), kas glabā informāciju apmeklētāja datorā vai mobilajā ierīcē un tiek izmantoti:

Lai ļautu atpazīt apmeklētāju un tā lietoto ierīci, piemēram, identificējot lietoto IP adresi;

Nodrošinātu labāk pielāgotu tīmekļa vietnes izmantošanu;

Iegūtu datus, kas ļautu Latvijasloterijas.com analizēt, kā apmeklētāji lieto tīmekļa vietni, un veiktu izrietošos uzlabojumus.

Latvijasloterijas.com vienmēr nodrošina iespēju atspējot sīkdatņu lietošanu, izmantojot lietotā tīmekļa pārlūkus vai tālruņa pārlūka iestatījumus.

Personas datu aizsardzība

Latvijasloterijas.com piemēro atbilstošus un mūsdienīgus tehniskos un fiziskos līdzekļus, lai aizsargātu personas datus pret nejaušu vai nelikumīgu iznīcināšanu vai zudumu, izmaiņu veikšanu, nesankcionētu izmantošanu, izpaušanu vai piekļuvi un visiem citiem nelikumīgajiem apstrādes veidiem.

Datu subjekta tiesības un pretenziju apstrāde

Gadījumos, ja datu subjektu neapmierina, izrietot no šīs politikas, kādā veidā tiek izmantoti tā personas dati, vai gadījumos, kad vēlas datu subjekts saņemt plašāku informāciju par datu apstrādes darbībām, aicinām sazināties ar mums.

Datu subjektam arī pastāv tiesības sazināties ar vietējo datu uzraudzības iestādi, lai saņemtu plašāku informāciju par datu subjekta, tiesībām, vai iesniegtu sūdzību.

Piekrišana

Datu subjekts sniedzot savu piekrišanu šai Politikai, piekrīt savu personas datu apstrādei un izpaušanai šajā tīmekļa vietnē norādītajiem mērķiem un veidam.

Politikas atjauninājumi

Latvijasloterijas.com patur tiesības veikt korekcijas un atjaunot šo politiku.